Разъяснение от 10.02.2006 «О легитимности собраний адвокатов по избранию членов КДКА»

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 10.02.2006 р.
Щодо легітимності зборів адвокатів по обранню членів КДКА

Відповідно до резолюції З’їзду адвокатів України від 26 листопада 2005 року до прийняття нового Закону України «Про адвокатуру» і впровадження у законодавчому порядку механізму функціонування органів адвокатського самоврядування, право з питань прийняття рішень про скликання та організацію проведення загальних зборів (конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя надано відповідним територіальним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури.

Порядок скликання і проведення загальних зборів (конференції) адвокатів регіону Законом України «Про адвокатуру» і Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не передбачений.

Згідно з п. 11 Положення про КДКА члени палат — адвокати обираються на загальних зборах (конференції). Представники відділення Спілки адвокатів України як члени палат обираються на зборах відділення САУ.

Члени палат — адвокати, судді та представники САУ обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному внесенні кандидатів. Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів учасників зборів (конференції).

У зв’язку з цим виникають запитання щодо порядку скликання і організації проведення загальних зборів (конференції) адвокатів регіонів, умов, при наявності яких вони вважаються легітимними, про порядок оскарження і перегляду рішень зборів (конференції) тощо.

Керуючись пунктом 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, ВККА роз’яснює слідуюче:

Згідно зі ст. 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об’єднання в громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом.

Громадяни мають право на участь в професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Адвокатура України є добровільним професійним громадським об’єднанням і здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Принцип демократизму є притаманним адвокатурі за самим її призначенням, змістом діяльності та організаційними формами. Він проявляється у вільному обранні органів, які надають право доступу до адвокатської діяльності і припиняють, притягаються до дисциплінарної відповідальності, здійснюють контроль за якістю професійної діяльності, їх змінності і підзвітності адвокатам тощо.

Кожен адвокат, внесений в Єдиний реєстр адвокатів України, якщо він у встановленому порядку не виключений з нього, має право брати участь у загальних зборах адвокатів (конференції) регіону, в якому він практикує, особисто або через свого представника.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури зобов’язані при прийнятті рішення про скликання загальних зборів (конференції) адвокатів регіону належним чином повідомити кожного адвоката про дату, час і місце проведення зборів, їх порядок денний. Це може бути реалізовано шляхом надіслання повідомлень в адвокатські об’єднання, особисто адвоката, що практикують індивідуально, тощо.

Після цього адвокат вважається повідомленим про збори (конференцію) і в змозі скористатися своїми правами: бути присутнім на зборах (конференції), приймати участь в їх роботі, висувати пропозиції, голосувати, обирати і бути обраним.

Адвокат вправі скористатися цими правами за своїм вільним вибором.

Явка чи неявка на загальні збори (конференцію) є проявом волевиявлення адвоката.

У випадку неможливості взяти участь в роботі загальних зборів (конференції) особисто, адвокат вправі повідомити про це КДКА (оргкомітет), вказавши причини і мотиви, а також висловити свої міркування щодо можливості проведення зборів (конференції), порядку денного тощо.

Отримавши такі повідомлення, КДКА (оргкомітет) зобов’язані узагальнити їх і доповісти зборам (конференції), які повинні прийняти рішення про легітимність загальних зборів (конференції) і про можливість їх проведення при умовах, які склалися.

В кожному конкретному випадку слід виходити з важливості причин неявки адвокатів, їх кількості, важливості питань, які розглядаються, кількості присутніх на загальних зборах (конференції) і чи виражають вони волю адвокатів регіону.

Таким чином, при дотриманні вищеперелічених умов загальні збори (конференція) можуть бути проведені і при наявності менше половини адвокатів регіону (їх представників), внесених в ЄРАУ.

В численних регіонах, в яких скликання загальних зборів адвокатів, що практикують в регіоні, викликано рядом об’єктивних труднощів, доцільно проводити конференції.

Вважати правильною практику проведення для обрання учасників конференції загальних зборів адвокатів на місцях — в адвокатських об’єднаннях, містах, районах відповідно до квоти, встановленої регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури (оргкомітет), з оформленням відповідної документації.

Відповідно до вимог постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 грудня 1997 року № 13 «Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян», не суперечать Конституції України, вимогам ст. 2483 ЦПК про непідвідомчість судам скарг на акти та дії об’єднань громадян, які, відповідно до закону, статуту (положення), належать до їх внутріорганізаційної діяльності або до їх виключної компетенції.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. Сафулько

Надруковано:
«Адвокат»,
№ 2, 2006 р.